(c) Wszelkie prawa zastrzeżone, fot: Beata Czarnecka www.beataczarnecka.com
(c) Wszelkie prawa zastrzeżone, fot: Beata Czarnecka www.beataczarnecka.com
IMG_2780-kopia2
IMG_3029-kopia
(c) Wszelkie prawa zastrzeżone, fot: Beata Czarnecka www.beataczarnecka.com
IMG_3713-kopia2
(c) Wszelkie prawa zastrzeżone, fot: Beata Czarnecka www.beataczarnecka.com
(c) Wszelkie prawa zastrzeżone, fot: Beata Czarnecka www.beataczarnecka.com
IMG_5620
cz2 SH_fot. Anna Wrażeń
IMG_5650_ok
IMG_2966_2
DSC_5559
IMG_3037

Deklaracja Programowa

Stowarzyszenie Harcerskie jest organizacją uznającą harcerski system wychowawczy za dobry i sprawdzony sposób kształtowania człowieka. Jako organizacja ideowo-wychowawcza opiera swą działalność na treści Prawa i Przyrzeczenia Harcerskiego, uważając pełnienie służby za najpełniejszy sposób samorealizacji człowieka. Obowiązkiem wszystkich członków Stowarzyszenia Harcerskiego jest pełnienie służby Polsce i bliźnim oraz, zależnie od indywidualnych przekonań, służba Bogu lub uniwersalnym wartościom – prawdzie i sprawiedliwości.

Stowarzyszenie Harcerskie pozwala zachować powszechny i otwarty charakter harcerstwa, dostępnego dla wszystkich młodych i dorosłych ludzi bez względu na pochodzenie, rasę, wyznanie czy światopogląd. Jedynym warunkiem przynależności organizacyjnej jest wola dążenia do harcerskiego ideału rozumianego jako chęć zmiany na lepsze siebie i otaczającego świata.

Najważniejszy cel, jaki stawia przed sobą SH, to przyczynienie się do rozwoju młodych ludzi w taki sposób, aby w pełni mogli wykorzystać swoje możliwości duchowe, intelektualne, społeczne, emocjonalne i fizyczne. Tak, aby mogli, w duchu tradycji narodowych, w umiłowaniu wolności, demokracji oraz poszanowaniu dla poglądów innych, jako odpowiedzialni obywatele – członkowie wspólnot lokalnych, narodowych i międzynarodowych – brać współodpowiedzialność za losy własnej rodziny, własnego narodu i państwa.

Stowarzyszenie Harcerskie jest częścią ruchu harcerskiego, tworzonego przez różne organizacje harcerskie, w którym przez lata służba pełniona przez harcerskich instruktorów owocowała i owocuje wychowaniem wielu prawych i pracujących dla dobra wspólnego obywateli. System wychowawczy, oparty na uniwersalnym i niezmiennym kanonie harcerskich wartości jest więc sprawą ważną dla całego społeczeństwa, a propagujący go ruch harcerski winien zajmować godne miejsce na scenie aktywności społecznej. Wychowywanie kolejnych pokoleń młodzieży zgodnie z jego zasadami jest podstawowym celem działania Stowarzyszenia Harcerskiego.

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt

Start typing and press Enter to search