Deklaracja Dostępności dla strony internetowej https://sh.org.pl/

Stowarzyszenie Harcerskie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do Stowarzyszenie Harcerskie.

•            Data publikacji strony internetowej: 30.11.2018 r.

•            Data ostatniej istotnej aktualizacji: 21.11. 2023 r.

Status zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Niespełnione wymagania

•            Niektóre z zamieszczonych plików graficznych nie mają tekstu alternatywnego.

•            Niektóre linki mogą być dwuznaczne dla użytkowników i nie są wystarczająco opisane.

•            Brak dostępności wszystkich funkcjonalności za pomocą klawiatury.

•            Niektóre z zamieszczonych plików to graficzne pliki PDF.

•            Część grafik nie posiada opisu alternatywnego.

•            Na niektórych stronach brak jest odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów.

•            Filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych.

•            Niektóre elementy mogą mieć niewystarczający kontrast.

Powody braku spełnienia wymagań

•            Poprawienie dostępności strony niosłoby za sobą nadmierne obciążenia dla podmiotu publicznego.

Przygotowanie deklaracji dostępności

Informacja o przeprowadzone analizie wskazującej nadmierne obciążenie jako powód braku dostępności –

Oświadczenie sporządzono dnia: 2023-11-20.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Dokumentu zawierającego wynik przeglądu, badania lub audytu dostępności cyfrowej strony internetowej lub aplikacji mobilnej – https://checkers.eiii.eu/en/pagecheck2.0/?uuid=311d5adb-f57a-4ae9-8397-fd7cf89d47b4

Data ostatniego przeglądu deklaracji: 2023-11-20.

Skróty klawiaturowe

•            Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Alicja Durka, [email protected] . Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Obsługa wniosków i skarg związanych z dostępnością

Każdy ma prawo do wystąpienia z wnioskiem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także wnioskować udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Wniosek powinien zawierać dane osoby zgłaszającej wniosek, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich

Dostępność architektoniczna

siedziba Stowarzyszenia Harcerskiego

Hoża 57 lok 44

00-681 Warszawa

Parking

•            Nie mamy parkingu.

•            Miejsca parkingowe są pomalowane na niebiesko i prawidłowo oznakowane.

•            Od miejsca parkingowego do wejścia do budynku odległość wynosi około 20 metrów.

•            Parking jest płatny.

•            Miejsca parkingowe znajdują się na ulicy Hożej przy bramie.

Pies asystujący

•            Możesz przyjść z psem asystującym lub psem przewodnikiem. Pamiętaj o certyfikacie psa asystującego i zaświadczeniu o szczepieniu.

Wejście do budynku

•            Na podwórko wchodzi się przez bramę główną budynku, należy wybrać numer 44 na domofonie. Lokal znajduję się na końcu podwórka po prawej stronie, w klatce schodowej na pierwszym piętrze. Przy wejściu na klatkę ponownie należy wybrać numer 44 na domofonie.

•            Do wejścia prowadzą schody.

•            Przy schodach znajduje się poręcz.

•            Drzwi musisz otworzyć ręcznie.

•            Otworzenie drzwi wymaga dużej siły.

Przestrzeń za wejściem

•            Pomieszczenie jest dobrze oświetlone.

•            Punkt obsługi znajduje się po lewej stronie przy wejściu

Ciągi poziome

•            Wszystkie pomieszczenia znajdują się na tym samym poziomie i na jednej kondygnacji, nie dotyczy wejścia i przestrzeni za wejściem.

•            Wszystkie korytarze są niedostępne dla osób na wózkach.

Ciągi pionowe

•            Na inne kondygnacje możesz się dostać za pomocą schodów

Schody

•            Przy schodach znajduje się poręcz wzdłuż całego ciągu.

Pomieszczenia

•            Pomieszczenia nie są dostępne dla osób na wózkach.

Łazienka

•            Nie mamy dostępnej toalety.

Aplikacje mobilne

brak

Dodatkowe informacje

W związku z brakiem dostępu do lokalu dla osób poruszających się na wózku istnieje możliwość umówienia spotkania w innej lokalizacji lub zejścia przedstawiciela SH na parter budynku i obsługi interesanta w dogodny dla niego sposób, po uprzednim telefonicznym zgłoszeniu takiej potrzeby.