Komisja rewizyjna SH

organ kontrolny

Komisja rewizyjna SH jest organem kontrolnym stowarzyszenia: czuwa nad zgodnością działania władz SH ze statutem i przepisami prawa, sprawuje kontrolę nad działalnością finansową i gospodarczą SH, przedstawia Zjazdowi SH ocenę działalności Stowarzyszenia wraz z wnioskiem w sprawie absolutorium dla naczelnika, skarbnika oraz przedstawicieli instruktorów w naczelnictwie, przedstawia radom hufca wniosek o absolutorium dla komendantów hufców, zwołuje nadzwyczajną radę hufca.

Skład:

hm. Anna Petroff-Skiba 

hm. Róża Rzeplińska

phm. Paweł Rubach

pwd. Adam Czasza

pwd. Alicja Durka