KIM JESTEŚMY?

nasza misja

Stowarzyszenie Harcerskie pozwala zachować powszechny i otwarty charakter harcerstwa, dostępnego dla wszystkich młodych i dorosłych ludzi bez względu na pochodzenie, rasę, wyznanie czy światopogląd. Jedynym warunkiem przynależności organizacyjnej jest wola dążenia do harcerskiego ideału rozumianego jako chęć zmiany na lepsze siebie i otaczającego świata.

Najważniejszy cel, jaki stawia przed sobą SH, to przyczynienie się do rozwoju młodych ludzi w taki sposób, aby w pełni mogli wykorzystać swoje możliwości duchowe, intelektualne, społeczne, emocjonalne i fizyczne. Tak, aby mogli, w duchu tradycji narodowych, w umiłowaniu wolności, demokracji oraz poszanowaniu dla poglądów innych, jako odpowiedzialni obywatele – członkowie wspólnot lokalnych, narodowych i międzynarodowych – brać współodpowiedzialność za losy własnej rodziny, własnego narodu i państwa.

Stowarzyszenie Harcerskie jest częścią ruchu harcerskiego, tworzonego przez różne organizacje harcerskie, w którym przez lata służba pełniona przez harcerskich instruktorów owocowała i owocuje wychowaniem wielu prawych i pracujących dla dobra wspólnego obywateli. System wychowawczy, oparty na uniwersalnym i niezmiennym kanonie harcerskich wartości jest więc sprawą ważną dla całego społeczeństwa, a propagujący go ruch harcerski winien zajmować godne miejsce na scenie aktywności społecznej. Wychowywanie kolejnych pokoleń młodzieży zgodnie z jego zasadami jest podstawowym celem działania Stowarzyszenia Harcerskiego.

Stowarzyszenie Harcerskie wychowuje tradycyjną metodą harcerską, opartą na wartościach zawartych w Prawie i Przyrzeczeniu Harcerskim, służbie bliźnim i Polsce.

Przyrzeczenie harcerskie

i Ty możesz nim zostać!

(Do wyboru przez składającego)

 • Mam szczerą wolę, całym życiem, pełnić służbę Bogu i Polsce, nieść chętną pomoc bliźnim i być posłuszną/posłusznym Prawu Harcerskiemu.
 • Mam szczerą wolę, całym życiem, pełnić służbę Polsce, dążyć do prawdy i sprawiedliwości, nieść chętną pomoc bliźnim i być posłuszną/posłusznym Prawu Harcerskiemu.

Prawo harcerskie

kodeks zasad

Prawo Harcerskie jest kodeksem zasad, którymi kieruje się każda harcerka i każdy harcerz. Harcerka i harcerz starają się być rzetelni, szczerzy, pogodni i chętni do niesienia pomocy innym. Dziesięć prostych punktów wyznacza nasz sposób życia, a ich przestrzeganie staje się wyzwaniem dla każdego kto zdecyduje się założyć mundur.

 1. Harcerka służy Polsce i sumiennie spełnia swoje obowiązki.
 2. Na słowie harcerki polegaj jak na Zawiszy.
 3. Harcerka jest pożyteczna i niesie pomoc bliźnim.
 4. Harcerka w każdym widzi bliźniego, a za siostrę uważa każdą inną harcerkę.
 5. Harcerka postępuje po rycersku.
 6. Harcerka miłuje przyrodę i stara się ją poznać.
 7. Harcerka jest karna i posłuszna rodzicom i wszystkim swoim przełożonym.
 8. Harcerka jest zawsze pogodna.
 9. Harcerka jest oszczędna i ofiarna.
 10. Harcerka jest czysta w myśli, w mowie i uczynkach; nie pali tytoniu i nie pije napojów alkoholowych.
  Harcerz służy Polsce i sumiennie spełnia swoje obowiązki.
 1. Harcerz służy Polsce i sumiennie spełnia swoje obowiązki.
 2. Na słowie harcerza polegaj jak na Zawiszy.
 3. Harcerz jest pożyteczny i niesie pomoc bliźnim.
 4. Harcerz w każdym widzi bliźniego, a za brata uważa każdego innego harcerza.
 5. Harcerz postępuje po rycersku.
 6. Harcerz miłuje przyrodę i stara się ją poznać.
 7. Harcerz jest karny i posłuszny rodzicom i wszystkim swoim przełożonym.
 8. Harcerz jest zawsze pogodny.
 9. Harcerz jest oszczędny i ofiarny.
 10. Harcerz jest czysty w myśli, w mowie i uczynkach; nie pali tytoniu i nie pije napojów alkoholowych.